TIN MỚI

Ulano CDF/QT

Ulano CDF/QT Thick-film là loại phim dày nhất của ULANO, thích hợp cho việc in dày và các ứng dụng khác đòi hỏi mực in có độ dày cao và thích hợp với mực dầu. Các thông số độ dày thông dụng 100, 150, 200, 250, 300 và 400 micron.

Ulano-CDF-QT

Ulano-CDF-QT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>